Плакат за постановката „Ум царува–ум робува...“,
автор и постановка Янчо Иванов,
ДКТ Сливен

Плакат за постановката „Ум царува–ум робува...“